top of page
Guldsten.jpg

Stortjärnhobbens prospekterings- och gruvprojekt

Stortjärnhobbens guldprojekt ligger 2,5 km söder om Umeälven i Storumans kommun. Guldmineraliseringen i Stortjärnhobben upptäcktes i häll under blockletning 1988. Guldförande block med upp till 99 gram guld per ton har hittats i området, medan den bästa mineraliseringen så långt representeras av en sju meters kärnsektion med 9,77 gram guld per ton.

Stortjärnhobben 
 

Stortjärnhobben guldprojekt i Storumans kommun i Västerbottens län är en intressant guldfyndighet som först identifierades genom blockfynd redan år 1973 och 1988. Den har undersökts med ett flertal diamantborrningsprogram och geofysiska mätningar från år 1997 och framåt. På projektet har idag totalt borrats 52 kärnborrhål om 5 950 borrmeter i 14 profiler på en kilometerlång zonsöder om Stortjärnen.

 

Guldprojektet ligger 2,5 km söder om Umeälven i Storumans kommun. Guldförande block med upp till 99 gram guld per ton har hittats i området, medan den bästa mineraliseringen så långt representeras av en sju meters kärnsektion med 9,77 gram guld per ton. I samband med tidigare blockletningskampanjer upptäcktes höghaltiga guldförande mineraliseringar i berghällar.

 

Hittills gjorda undersökningar visar att den guldförande zonen, som har kunnat följas 750 meter i strykningsriktningen, utgörs av arsenikkis- och magnetkisimpregnerad intermediär vulkanit, från dagytan ner till 75 - 180 meters djup. Guldhalterna är höga och för ögat synligt fritt guld har noterats såväl i borrkärnor som i hällar. Mineraliserade block, med upp till 99 gram guld per ton, har påträffats i området medan guldhalten i den hittills rikaste kärnsektionen är 9,8 gram guld per ton över 7,0 meter. Anrikningstekniska tester, som genomförts med mineraliserat material från borrkärnorna, indikerar ett möjligt utbyte på 90 %. För att kunna beräkna mineraltillgångarna och eventuella malmreserver planeras fortsatt prospektering i området. En brytning förväntas ske inledningsvis i ett mindre dagbrott eller under jord.

Borrningarna har hittills begränsats till ytligare delar och fyndigheten är öppen på djupet. Framgångsrika anrikningstester gjorts i Svartlidens anriksverk som visade att malmen från Stortjärnhobben går utmärkt att anrika i det verket.

Lappland Guldprospektering AB beviljades bearbetningskoncession 2007-02-12 för i första hand 25 år på 21,75 ha för fyndigheten benämnd Stortjärnhobben K nr 1. Beslutet baserades på en påvisad fyndighet som sannolikt kommer att kunna tillgodogöras ekonomiskt. Bearbetningskoncessionen innebär att området dediceras för gruvverksamhet enligt miljöbalken.

Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, har 2008-02-14 klassificerat området som Riksintresse avseende utvinningen av ämnen och material vilket är en styrka vid vidare arbete för miljötillstånd.

 

Planerna för den närmaste tiden omfattar ett borrprogram på 5 000 borrmeter från nya vinklar längre upp på höjden för att öka kännedomen om fyndighetens halter och utsträckning. Fyndigheten ligger i anslutning till en befintlig skogsbilväg som i sin tur ansluter till det allmänna vägnätet.

 

Lappland Guldprospektering med dess innehav av bearbetningskoncessionen 

Stortjärnhobben K nr 1 förvärvades 2017 från Lappland Goldminers konkursbo.

Snabbfakta

  • Guldförande block med upp till 99 gram guld per ton har hittats i området

  • Prover från två kärnborrhål och visar på ett indikerat utbyte på 90%.

  • Beviljad bearbetningskoncession för i första hand 25 år på 21,75 ha 

  • Omfattar ett borrprogram på 5 000 borrmeter inom den närmsta tiden

  • Fyndigheten ligger i anslutning till en befintlig skogsbilväg som i sin tur ansluter till det allmänna vägnätet.

Karta Stortjärnhobben_edited.jpg
bottom of page