top of page
guldgrävare letar guld.jpg

Miljö & Socialt ansvar

Lappland Guldprospektering har för avsikt att vara en viktig aktör i en långsiktig och, ur ett miljöperspektiv, ansvarstagande utveckling av den svenska prospekterings- och gruvbranschen.

Miljöhänsyn

Miljö- och hållbarhetsarbete inom gruvbranschen är av yttersta vikt och bedrivs som ett kontinuerligt och långsiktigt arbete inom vår koncern. Lappland Guldprospektering strävar efter att bedriva en maximal resurs- och miljöeffektiv verksamhet både under tiden fram till gruvstart, under gruvdrift och efter det att gruvdriften avslutats. Målet är så litet avtryck på naturen som möjligt och en verksamhet som hela tiden strävar efter att utvecklas mot ett mer effektivt arbetssätt sett från ett miljöperspektiv.

I Sverige finns det goda historiska kunskaper om hur prospekteringsverksamhet påverkar miljö och natur. Sverige ligger i framkant avseende miljöhänsyn både vid tidpunkten för prospektering och slutlig gruvdrift. Arbetssättet och val av metoder präglas hela tiden av en strävan att optimeras för minsta möjliga påverkan. Lappland Guldprospektering nyttjar mångårig erfarenhet och kompetens med nyutvecklad kunskap inom den senaste teknologin och expertisen inom miljö för att minimera alla former av miljöpåverkan. Denna målsättning kommer att kontinuerligt att vara en integrerad del av Bolagets ansökan om miljötillstånd.

 

I Bolagets strategi ligger i att på sikt bygga upp ett centralt anrikningsverk för att utvinna guld ur malmer från ett större upptagningsområde i anslutning till den största identifierade guldfyndigheten. Med ett sådant gemensamt verk kan man med hög effektivitet, till låg kostnad och på ett miljömässigt acceptabelt sätt behandla malmer från kringliggande gruvor utan att behöva bygga dyra och miljöpåverkande anläggningar vid varje enskild fyndighet.

Vi är medvetna om att flera av våra projekt ligger inom intresseområden för rennäringen. Vi kommer att vara öppna för en meningsfull dialog med näringsidkarna.

Socialt ansvar

Vårt sociala
ansvar

Lappland Guldprospektering strävar efter att ta ett stort socialt ansvar för samhällen, miljö och de människor som är inblandade i bolagets verksamhet samt geografiska närområde. Enligt bolagets övertygelse blir inget projekt framgångsrikt utan att samtliga involverade känner sig sedda, hörda och respekterade.

 

Lappland Guldprospektering verkar i huvudsak i regioner som drabbats hårt av nedgången inom tillverkningsindustrin och av rationaliseringar inom råvaruindustrin. I dessa regioner kan en gruvetablering bidra till att stärka och diversifiera det lokala näringslivet och därigenom få stor betydelse för regionens långsiktiga tillväxtkraft. Lappland Guldprospektering inser betydelsen av vår närvaro i dessa regioner och det ansvar som följer med detta. Lappland Guldprospekterings ambition är att samverka med lokalsamhället genom utbildningar, branschråd och arbetsmarknadsråd. Bolaget för även kontinuerlig dialog med myndigheter, organisationer, närboende och andra som på olika sätt berörs av vår verksamhet.

 

Ett socialt ansvar innebär inte, enligt Lappland Guldprospektering, att efterleva de minimikrav som ställs på en aktör inom mineralprospekteringsområdet. Socialt ansvar innebär att ligga i framkant av utvecklingen. Att i ständig dialog med människor, vars liv påverkas på olika sätt av bolagets verksamhet, hitta nya och förbättrade arbetssätt, tekniker och att ledningen fortlöpande har ett öra mot marken för att tidigt identifiera nya behov och att komma upp med ansvarstagande lösningar.

 

SveMin, branschorganisationen för svenska gruvor, mineral-och metallproducenter, har med hjälp av minerallagen formulerat riktlinjer till sina medlemsföretag för att stötta i dess arbete med arbetsmiljö, yttre miljö och socialt ansvar under prospekteringsfasen. Lappland Guldprospektering har för avsikt att i en ständig dialog med branschorganisationen tillse att bolaget och dess representanter arbetar i linje med gällande riktlinjer. Bolaget skall genom en levande dialog och utbyte med övriga aktörer inom svensk mineralprospektering sträva efter en ständig utveckling och starkare relationer till samtliga intressenter i projektens närhet.

bottom of page