top of page
Borrkärna 1_edited.jpg

Mål & Strategi

Affärsidé

Bolagets affärsidé är att bedriva gruvproduktion och genom prospektering utveckla mineralfyndigheter i de nordiska länderna i syfte att skapa en god utveckling avseende aktieägarvärde.

Affärsmodell

Lappland Guldprospekterings intäkter från framtida producerande gruvor avses att initialt återinvesteras i prospekteringsverksamhet och i utvecklingen av nya mineralfyndigheter. På längre sikt avses att avkastningen från producerande gruvor att delas ut till ägarna.

Mål

• Att prospektera och utveckla en mineralreserv inom bolagets mest kvalificerade projekt, Stortjärnhobben, om 500 000 ounces, motsvarande en produktion om ca 15 år.

• Att parallellt med arbetet riktat mot kärnprojektet, Stortjärnhobben, prospektera fram minst en mineraltillgång på något av bolagens övriga projekt inom 3 år som motiverar en finansiering i ett omfattande borrprogram

Strategi

Vi skall skapa ett växande, högkvalitativt, hållbart gruvföretag med så låg risk som möjligt. Bolaget skall tillse att den befintliga projektportföljen lever upp till förväntningar och på sikt genererar ett fritt positivt kassaflöde.

Se till att vi underhåller och utvecklar en pipeline av nya projekt för att kontinuerligt fylla på mineralreserver och möjlig framtidaproduktion.

Lappland Guldprospektering skall utveckla våra medarbetare och tillhandahålla tillväxtmöjligheter för att stödja utvecklingen av vår personal, verksamhet och projekt. Vi skall också ha en lokal närvaro.

Vi skall skapa värde för våra aktieägare samtidigt som vi arbetar på ett säkert , socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt, Bolaget skall bidra till välståndet för personal, deras familjer och de befolkningen i de och i kring de samhällen där vi verkar.

bottom of page