top of page

Ägarförteckning

Se nedan tabell för aktuell ägarförteckning (2024-07-08)

Per den 30 juni 2024 hade Lappland Guldprospektering AB (publ) tre ägare som var och en innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i Bolaget.


Utspädningseffekt

Antalet aktier kommer, vid fulltecknat Erbjudande, öka med 400 000 från 695 000 till 1 095 000, varav antalet A-aktier efter Erbjudandet kommer uppgå till 100 000 och antalet B-aktier kommer uppgå till 995 000, motsvarande en utspädning om 36,53 procent av kapitalet i Bolaget (beräknat som antalet nya B-aktier till följd av Erbjudandet dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknat Erbjudande).


Teckningsoptioner

Lappland Guldprospektering AB (publ) har inte några utestående teckningsoptioner.


Konvertibla skuldebrev

Lappland Guldprospektering AB (publ) har inte några utestående konvertibla skuldebrev.


Incitamentsprogram

Bolaget har i dag inga incitamentsprogram. Styrelsen ser positivt på att ledning och personal är aktieägare, men det finns för närvarande inget optionsprogram eller annan typ av incitamentsprogram dedikerat till dessa.


Aktieägaravtal

Såvitt Bolagets styrelse känner till finns inga aktieägaravtal mellan Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller till några avtal eller motsvarande överenskommelser som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras.


Lock-up avtal

Det saknas i dag så kallade ”lock-up avtal”.


Central värdepappersförvaring

Aktierna i Bolaget är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998: 1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga fysiska aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier.


Utdelningspolicy

Enligt Lappland Guldprospekterings utdelningspolicy ska styrelsen årligen pröva möjligheten till vinstutdelning. I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Lappland Guldprospekterings verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra faktorer.

Eventuell utdelning beslutas av bolagsstämma efter förslag från styrelsen. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning.

I dagsläget är det inte sannolikt att anta att Lappland Guldprospektering kommer att lämna utdelning de närmaste åren då syftet är att utveckla företagets fyndigheter.


Tvister och rättsliga förfaranden

Bolaget är för tillfället inte involverat i några rättsliga förfaranden med tredje part eller tillsyns- eller förvaltningsmyndigheter.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page